ติดต่อเรา


ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ผู้ประสานงาน)

อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 0087
อีเมล CLNR@chula.ac.th


สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทรศัพท์ 0 2282 1850, 0 2282 0665 โทรสาร 0 2282 0665
อีเมล admin@plantgenetics-rspg.org